بواسطه ی ساخت گلخانه ها و ایجاد شرایط تحت کنترل برای تولید محصولات باغی، مبارزه با آفات عامل مهم دیگر در مدیریت این شرایط و افزایش راندمان محصول می باشد که حائز اهمیت فراوانی است.
امروزه برای مبارزه تلفیقی و کنترل خسارت این عوامل زنده استفاده از توری های ضد حشره جهت پوشش در قسمت هایی که جهت تهویه محیط گلخانه ها در نظر گرفته می شود توصیه می گردد.
این توری ها از مواد پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) ساخته می شوند که دارای ابعاد مختلف و بافت لنو (بافت صلیبی) با مش های متفاوت (تعداد روزنه در یک اینچ) می باشند که برای کنترل ریز ترین آفات (تریپس) مش 40 آن توصیه می شود.

فهرست