فن های سیرکولاسیون (چرخش هوا)

این نوع از فن ها وظیفه همگن سازی دما را در فصول گرم و سرد گلخانه دارند.
فن های سیرکوله با جابجایی هوا در داخل گلخانه از تغییرات شدید رطوبت و دما که درفرایند رشد گیاه اثرات منفی دارد جلوگیری می کند.

ویژگی مربوط به فن های سیرکوله در گلخانه: رساندنCO2 بیشتر به محصولات، کمک به سیستم فن و پد، افزایش سرعت تخلیه هوا در فصول گرم سال، همگن سازی دمای گلخانه و جلوگیری از تجمیع گرما در یک نقطه، بهبود جابجایی رطوبت در صورت استفاده از سیستم مه پاش، توزیع بهتر گرما در صورت استفاده از کوره هوای گرم در فصل زمستان، بهبود تنفس گیاهان، جلوگیری از ایجاد و شیوع بیماری ها و بهبود تعرق گیاهان گلخانه

فهرست