این نوع از کشت بدون خاک را در برخی از موارد با کشت هیدروپونیک همسان می دانند چرا که باز هم بوسله آب و بدون خاک مواد مغذی به گیاه انتقال می یابد. اما در این نوع کشت برخلاف کشت هیدروپونیک یا آبکشت که ریشه گیاهان در آب می باشد، ریشه گیاهان در هوا و فضای باز گلخانه ای می باشند و آب و مواد مغذی مختلط شده به صورت پاششی به گیاهان انتقال می یابد.
مزیت استفاده از این نوع کشت، مصرف آب و مواد مغذی بسیار پایین تر از کشت هیدروپونیک یا آبکشت می باشد.

فهرست