این نوع کشت گیاهان توامان با پروش موجودات آبزی و یا همزیستی ترکیبی پرورش گیاه و ماهی (Aqua-culture) می باشد.
در این نوع کشت نیازی به تزریق مواد مغذی به گیاهان نمی باشد و گیاهان از مواد دفعی و فیلتر شده ی پرورش آبزیان استفاده می کنند.
از بزرگترین ویژگی های تولید بدین روش، تولید محصولات سالم و ارگانیک می باشد. یکی از موارد شباهت این نوع از کشت با کشت هیدروپونیک یا آبکشت استفاده از بسترها یا تکنیک های کشت هیدروپونیک می باشد.

فهرست