ژنراتور- مولد برق

در گلخانه ها ی مکانیزه و تجاری تقریبا تمامی تجهیزاتی که موجب تمایز از گلخانه های سنتی می شوند نیازمند تامین برق مورد نیاز هستند و به دلیل حساسیت گیاهان کشت شده به تنش های دمایی و جهت جلوگیری از وجود هرگونه مشکل ناشی از قطع شدن برق و نهایتا وارد شدن خسارت به گلخانه داران، از موتورهای مولد برق یا ژنراتورها استفاده می گردد.
این ژنراتورها بسته به نوع مصرف سوخت بنزینی و گاز سوز در حجم های مختلف قابل عرضه می باشند.

فهرست