تامین برق مورد نیاز قسمت های مختلف گلخانه ها و توزیع آن و همینطور جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی بواسطه ی استفاده از تابلو قدرت اتفاق می افتد.
این تابلو ها برای هر واحد گلخانه ای به صورت مجزا طراحی و ساخته می شوند. به صورت کلی دو دسته تابلو در گلخانه نصب می گردد که شامل؛ تابلوهای برق اصلی و تابلو های فرعی می باشد که تمام لوازم و تجهیزات برقی را بواسطه این تابلو برق ها پشتیبانی می گردند.
هر واحد گلخانه برای اجرا دارای یک نقشه از پیش طراحی شده می باشد که فرایند کابل کشی و تامین برق مورد نیاز آن واحد گلخانه ای می باشد.

فهرست