امروزه در گلخانه های تجاری و مکانیزه جهت کنترل دقیق تغذیه گیاهان (آب و کود) و کاهش خطای انسانی و نهایتا کنترل کامل شرایط تولید و افزایش راندمان تولید، از دستگاه تغذیه هوشمند جهت تامین این نیاز به صورت اتوماتیک استفاده می شود.
این مهم توسط سنجش و کنترل EC و PH مورد نیاز گیاه و برنامه ی زمانبندی مناسب جهت آبیاری و کوددهی صورت می پذیرد. بواسطه ی استفاده از دستگاه تغذیه هوشمند اختلاط کود، اسید و آب با یکدیگر به صورت همزمان صورت می پذیرد و پس از انبار آن در مخرنی جداگانه در زمان مناسب و مورد نیاز توسط سیستم آبیاری و شیر های برقی به پای گیاهان تزریق می گردد (دریپرها) بسته به نوع دستگاه و میزان پیچیدگی آن میزان دستوراتی که می توان برنامه ریزی نمود نیز دارای تنوع می باشند.

فهرست