امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در جهت افزایش راندمان تولید، افزایش واحد زیر سطح و جیگزین جدید برای سیستم پد و فن از چیلرها استفاده می کنند که چیلرهای جذبی شناخته ترین مورد می باشند و با استفاده از انرژی حرارتی به عنوان منبع اصلی جهت سرمایش استفاده می کنند.
یکی از بزرگترین معایب این سیستم هزینه اولیه بسیار بالای آن می باشد.

فهرست