مه پاش یا فوگر

یکی دیگر از راهکارهای ایجاد سرمایش در گلخانه ها به وسیله سیستم مه پاش یا فوگر می باشد.
این سیستم همینطور نیاز رطوبتی گیاه را نیز تامین می کند. بدین صورت که ذرات آب را به صورت پودر و مه گونه تبدیل می کند و در هنگام نشستن بر روی گل و برگ گیاه، سطح خیس و متراکمی از قطرات آب داشته بدون اینکه آسیبی به گیاه برساند.

فهرست