پایه محور جزئی از سیستم سایه انداز و ذخیره انرژی می باشد که بر روی ستون نصب می گردد و نگهدارنده لوله شفت جهت حرکت شفت می باشد.
این قطعه از ورق های گالوانیزه با کیفیت بالا ساخته می شود.

فهرست