حاشیه ی توری های سایه انداز و پرده های ذخیره انرژی توسط سیم بکسل های با ضخامت 3 میلیمتر و گیره های پلاستیکی جهت اتصال توری به سیم بکسل های کشیده روکشدار در جهت عمود بردهانه ها برای حرکت توری و پرده توسط وایرهای شفاف اتصال می باند.

فهرست