کشت گلخانه ای به دو صورت خاکی و هیدروپونیک یا آبکشت انجام می شود.
امروزه جهت کاهش آلودگی های موجود در خاک و نفوذ آب و مواد مغذی به لایه های پایینی خاک و نهایتا کنترل پایین محیط اطراف ریشه و کاهش راندمان محصول از روش هیدروپونیک یا آب کشت استفاده می گردد.
در این روش برای نگهداری و پرورش گیاه نیاز به بستر مناسب (تکنیک) می باشد.

تابه حال تکنیک های متفاوتی که در 6 نوع عرضه شده است شامل؛ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﻮادﻫﯽ ﺳﺎﮐﻦ (SAT: Static Aerated Technique)، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺰر و ﻣﺪي (EFT: Ebb & Flow Technique)، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻖ دار (DFT: Deep Flow Technique)، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮادي ﺷﺪه (AFT: Aerated Flow Technique)، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزك ﻏﺬاﯾﯽ (NFT: Nutrient Film Technique) و ﺗﮑﻨﯿﮏ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه اي (DIT: Drip Irrigation Technique). بیشترین تکنیک مورد استفاده در این بین تکنیک آبیاری قطره ای می باشد. در کشت هیدروپونیک سیستم آب رسانی و زهکش آن به دو صورت باز (Open-system) و به صورت چرحشی (Closed-system) انجام می گیرد که در نوع چرخشی مصرف آب و مواد مغذی تا 40 درصد ماهش مصرف دارد.

فهرست