کمان و المان های آن به عنوان ساختار فوقانی سازه از اهمیتی خاص برخوردار می باشد، چراکه تمام کلاف سقف گلخانه و پنجره ها بر روی آن سوار بوده و متحمل وزن زنده و مرده سازه به صورت مستقیم می باشد.
نظر به نیاز اقلیمی منطقه اجرای پروژه گلخانه ای و تیپ بندی سازه های گلخانه ای؛ طول، ارتفاع و المان های کمان ها (شبکه ساده و پیشرفته و شبکه دستکدار ساده و پیشرفته) متغیر می باشند.
به صورت کلی قطر کمان ها 60 میلیمتر و فاصله ی آنها از یکدیگر 2.5 متر می باشد.

فهرست