لاکینگ کانال ها پروفیل های گالوانیزه ای هستند که در قسمت های دیواره ها و سقف گلخانه های اسپانیایی جهت نصب و فیکس نمودن پوشش پلاستیک استفاده می گردند. برای انجام این مورد فنرهای نصب در داخل این لاکینگ کانال آلومینیومی و گالوانیزه قرار میگیرند و پوشش در آنجا مهار می گردد.

فهرست