بست و اتصالات

تمام قطعات گلخانه در فرایند نصب آن ملزوم به استفاده از بست و اتصالات برای هر قسمت می باشد.
این بست و اتصالات که عمدتا از ورق های گالوانیزه ساخته می شوند به غیر از موارد پلاستیکی، شامل این موارد هستند: بست پارویی، بست گونیا، گرده ماهی، بست زیر کمان، بست مهاربند دریچه، بست ته پنجره کناری، بست لرزه گیر 45 درجه، بست اتصال دولوله (چهار پیچ)، انواع پیچ و مهره، بست کمان شبکه، بست وتر شبکه، بست ستون فرعی به کمان، بست سرکمان یکطرفه، بست نگهدارنده محور دریچه، بست اتصال ریل به بازو، پروفیل میانی نصب پلی کربنات، بست 80 در 80، بست 50 در 50، بست 30 در 30، بست اتصال دو پروفیل، لاکینگ کانال، پروفیل انتهایی نصب پلی کربنات، پروفیل آلومینیومی کمان ابتدایی، روبندی ستون سرستون، درپوش ستون، روبند کمان سرستون.

فهرست