کنترل اقلیم : افزایش دقت و ارتقاء راندمان در نتیجه کاهش مداخلات انسانی منجر به خطا همیشه از دغدغه های فرایند تولید محصولات گلخانه ای بوده است.
در این راستا استفاده از تکنولوژی برای مانیتورینگ یا پایش لحظه ای شرایط محیطی گلخانه ها بواسطه ی استفاده از سنسورهای مختلف و پایش آن توسط دستگاه اتوماسیون بهترین راهکاری بوده است که تا به حال عرضه شده است.
این مهم کنترل تمام امکانات و تجهیزات موجود در محیط گلخانه ای را که فراهم کننده ی نیازهای اولیه رشد و نمو گیاه می باشند را در دست دارد، از جمله سیستم های؛ تهویه (پنجره ها و فن های سیرکولاسیون)، سرمایش، گرمایش، نور، سیستم های سایه انداز و ذخیره انرژی.

فهرست