انتقال آب در گلخانه های مکانیزه توسط آبیاری قطره ای صورت می پذیرد. این سیستم به کمک دستگاه تغذیه هوشمند، آب مختلط شده با کود و اسید را تا پای گیاهان از طریق لوازم انتقال آب گلخانه انتقال می دهد.
در این انتقال از پمپ مناسب (بسته به مساحت واحد گلخانه ای)، لوله ها و نوار ها جهت انتقال آب اختلاط شده، دریپر ها جهت تزریق آن و اپسایک ها برای انتقال هرچه بهتر آب تزریق شده به پای بوته ها استفاده می گردد.

فهرست