دستگاه آب شیرین کن یا تصفیه آب (RO)

آب مورد نیاز جهت سیستم های سرمایش، گرمایش و کشت در گلخانه ها باید هدایت الکتریکی (EC) و سختی (TDS) مناسب داشته باشد. در صورت فراهم نبودن این مهم توسط دستگاه آب شیرین کن تصفیه آب می توان شرایط مورد نیاز را با عمل فیلتراسیون فراهم نمود. این دستگاه ها با توجه به عواملی همچون کمیت (دبی) مورد نیاز متفاوت می باشند.

Reverse Osmosis (RO)
Electrical Conductivity (EC)
Total Dissolved Solids (TDS)

فهرست